Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i chciałbyś aby 1% podatku od twoich dochodów trafił na konto wybranej opp, możesz to uczynić w następujący sposób…

Organizacja pożytku publicznego

Wybierz OPP
Wyboru opp dokonujesz z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Wykaz ten, w formie elektronicznej, prowadzi Minister pracy i polityki społecznej (Mpips) i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej www.mpips.gov.pl. W odniesieniu do każdej opp wykaz zawiera m.in. numer wpisu do krajowego rejestru sądowego (krs) potrzebny do złożenia wniosku.

Złóż wniosek
W zeznaniach podatkowych: pit-28, pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 znajduje się blok „Wniosek o
przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)”.
Jeśli podasz w nim krs wybranej organizacji (patrz pkt i) oraz kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne ze złożeniem wniosku. W jednym zeznaniu podatkowym możesz wskazać tylko jedną opp. Jeżeli składasz więcej zeznań, w każdym z zeznań możesz wskazać inną opp.

Wniosek wypełniasz wyłącznie w zeznaniu podatkowym złożonym przed upływem terminu dla jego złożenia albo w korekcie tego zeznania złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Zadeklarowana kwota na rzecz wybranej opp nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Złóż w ustawowym terminie zeznanie podatkowe albo jego korektę
Zeznanie podatkowe złóż:

  • do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, w przypadku: pit 28,
  • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w przypadku: pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39, pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39.

Jeśli składasz korektę ww. zeznania, złóż ją nie później niż 1):

  • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym,w przypadku: pit 28,
  • do 31 maja roku następującego po roku podatkowym, w przypadku: pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39, pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39.

Zapłać podatek
Dla potrzeb przekazania 1% podatku, zapłaty podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty dla opp należy dokonać nie później niż w terminie:

  • do 31 marca roku następującego po roku podatkowym, w przypadku: pit 28,
  • do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, w przypadku: pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39, pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39

Realizacja
Wniosku przekazania kwot wskazanych we wniosku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy kwota wskazana we wniosku przekracza 1% podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego.
Przekazuje kwotę w wysokości odpowiadającej 1% podatku należnego, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół oraz po uwzględnieniu kosztów przelewu bankowego. Przekazanie środków następuje na rachunek bankowy podany przez opp zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie musisz go znać i podawać w składanym zeznaniu podatkowym.

Artykuł pochodzi z: Ministerstwo Finansów, więcej na:
http://www.finanse.mf.gov.pl/inne/baza-wiedzy-rss/-/asset_publisher/8PBe/content/id/12794102;jsessionid=694607B33075F8F72AABDC5E85949B30