Pracownicy za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości mają prawo do jednakowego wynagrodzenia, jednakże dyferencjacja pracowników, także pod względem wynagrodzeń jest dopuszczalna i uzasadniona, gdy dokonywana jest z zastosowaniem obiektywnych kryteriów.

Wynagrodzenie

Jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę
Pracownicy za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości mają prawo do jednakowego wynagrodzenia, jednakże dyferencjacja pracowników, także pod względem wynagrodzeń jest dopuszczalna i uzasadniona, gdy dokonywana jest z zastosowaniem obiektywnych kryteriów.
Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie poglądem, obiektywne kryteria zakładają porównanie kwalifikacji zawodowych, umiejętności pracownika, zaangażowania przy wykonywaniu takich samych obowiązków przez pracowników poddanych ocenie pracodawcy.

Rażące różnicowanie wynagrodzeń
Odpowiadając na poniżej postawione pytanie należy wskazać, że przepisy prawne nie definiują pojęcia rażącego różnicowania wynagrodzeń. Definicji takiej nie znajdziemy również w doktrynie i judykaturze.
Wobec powyższego należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytania:

  • czy możliwe jest różnicowanie wynagrodzeń pracowników?
  • różnicowanie na podstawie jakich kryteriów nie stanowi naruszenia zasad prawa pracy?

Obiektywne kryteria
W pierwszej kolejności należy wskazać, że pracownicy za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości mają prawo do jednakowego wynagrodzenia. Jednakże dyferencjacja pracowników, także pod względem wynagrodzeń jest dopuszczalna i uzasadniona, gdy dokonywana jest z zastosowaniem obiektywnych kryteriów. Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie poglądem, obiektywne kryteria zakładają porównanie kwalifikacji zawodowych, umiejętności pracownika, zaangażowania przy wykonywaniu takich samych obowiązków przez pracowników poddanych ocenie pracodawcy (Kodeks pracy. Komentarz. prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, Warszawa 2010).

Naruszenie zasady równego traktowania pracowników
Pracodawca narusza zasadę równego traktowania pracowników, jeśli różnicuje wynagrodzenia bez obiektywnego i uzasadnionego powodu, czyli ustalając wynagrodzenie stosuje dowolne i nieweryfikowalne kryteria, które nie służą realizacji uzasadnionego celu albo nie są proporcjonalne do realizacji takiego celu. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn wymienionych w art. 183a § 1 Kodeksu pracy (między innymi ze względu na płeć i na wiek), którego skutkiem jest w szczególności m.in. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą.

Artykuł pochodzi z: Infor.pl
http://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wysokosc-wynagrodzenia/704586,Jakie-roznicowanie-wynagrodzen-pracownikow-nalezy-uznac-za-razace.html