Honorowi dawcy krwi mogą odliczyć od dochodu ekwiwalent za oddaną krew, który stanowi podstawę do zwrotu podatku po rozliczeniu rocznym w deklaracji PIT.

Ulga dla honorowych dawców krwi

Ulga dla honorowych dawców krwi

Ulga na krew przysługuje nie tylko z tytułu honorowego oddawania krwi, ale również osocza. Wartość odliczenia różni się w zależności od rodzaju darowizny (kwota ekwiwalentu jest różna w zależności od tego, czy podatnik oddaje krew, czy osocze). Mimo że kwoty przysługujących ekwiwalentów różnią się w zależności od rodzaju płynów oraz procedury pobrania (od 130 zł do nawet 350 za litr osocza pobranego od dawców poddanych zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom), to w deklaracji podatkowej odliczenia dokonuje się w stałej kwocie 130 zł za litr oddanej krwi lub osocza.

Istnieje roczna granica liczby zabiegów, które honorowy dawca może odbyć. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo pobiera się 450 ml. Daje to prawo do 2,7 l krwi u mężczyzn (do 351 zł ekwiwalentu rocznie) oraz 1,8 l krwi u kobiet (do 234 zł kwoty ekwiwalentu). W ciągu jednego roku objętość pobranego osocza zaś nie może przekroczyć 25 litrów (odliczyć można zatem do 3250 zł kwoty ekwiwalentu).

Ulga na krew podlega odliczeniu od dochodu podatnika. Odliczenia dokonać można w deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-28. Odliczenia nie stosują podatnicy rozliczający się kartą podatkową (PIT-16, PIT-16A) oraz liniowo (PIT-36L). Nie można jej odliczyć również w zeznaniach PIT-38 (kapitały pieniężne) oraz PIT-39 (zbycie nieruchomości).

Honorowy dawca korzystający z ulgi podatkowej musi rozliczać się samodzielnie, czyli nie może przekazać pracodawcy obowiązku sporządzenia za niego deklaracji PIT uwzględniającej ulgę.

Oprócz limitu ilości rocznie oddanej krwi oraz limitu kwoty ekwiwalentu przysługującej za każdy jej litr, sporządzając zeznanie podatkowe należy pamiętać również o tym, że łączna wartość darowizn odliczanych w zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć kwoty 6% dochodu podatnika.

Limit ten jest szczególnie ważny dla tych osób, które pozostając honorowymi dawcami krwi, dokonują innego rodzaju darowizn oprócz darowizny krwi, a mianowicie:

  • darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,
  • darowizny na rzecz kultu religijnego.

Limit 6% dochodu liczy się łącznie, a zatem sumuje się wszystkie powyżej wskazane darowizny i porównuje z wartością wykazanego w zeznaniu podatkowym dochodu.
Odliczenia dokonuje się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. W przypadku zeznania składanego za rok 2014 dokument ten należy przechowywać do 31 grudnia 2020 roku.
Odliczenie nie przysługuje podatnikom, którzy krew oddali poza granicami Polski. Podobnie otrzymanie zapłaty za krew powoduje, że ulga podatkowa nie przysługuje.

Artykuł pochodzi z: Bankier.pl
http://www.bankier.pl/wiadomosc/PIT-y-2014-ulga-na-krew-7229192.html