Ulga na dzieci

Ulga na dzieci

Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.

Z ulgi mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy uzyskują dochody:

  • opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie),
  • uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeżeli jednak podatnicy oprócz w/w przychodów uzyskają również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą skorzystać z ulgi. Ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi nie mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, w przypadku gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Z ulgi mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Do dochodów tych wliczane są również dochody uzyskane za granicą.

Renta dzieci nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie również nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Z ulgi można także skorzystać w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci. Osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednakże osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się.

W związku z tym, w przypadku:

  1. ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
  2. maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi,
  3. maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,
  4. studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie,
  5. studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki ulga przysługuje do miesiąca października włącznie.

Dzięki nowelizacji przepisów pojawiła się również możliwość otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi. Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. W tym celu muszą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.).